Våra ledord och värderingar

Betaniakyrkan har länge uttryckt en önskan att vara en kyrka för hela livet, en dröm om att vara en gemenskap med och för människor av alla sorter och i alla livets skeenden. Vidare har vi formulerat fyra fokusområden som följt med genom åren, och som vi kommer att undersöka närmre under våren 2017 i gudstjänstens predikan.

Vad betyder det att mogna och växa som människa och i tron? Vad innebär det egentligen att bryta bröd tillsammans i det delade livet? Hur lever vi som ”kallade” människor, enskilt och i gemenskap? Och hur kan vi forma våra liv med Gud som nav, i tillbedjan och tacksamhet?

Det är kring detta predikan kommer att centreras de kommande månaderna: mognad, mat, mission och tillbedjan. Mer om dessa begrepp finns att läsa på vår hemsida. Välkommen till gudstjänst och till samtalet kring och förkroppsligandet av det kristna hoppet. forhelalivet

Betaniakyrkan i Tollarp är en kristen frikyrka som bygger på gemenskap och vardagliga relationer. Vi träffas varje vecka i hemmen och i söndagens gudstjänst, och en hel del utöver det. Det är vår övertygelse att den kristna tron omfattar hela livet, eftersom Gud har ett genuint intresse för varje del i sin skapelse. Gud älskar hela människan i all hennes komplexitet, och Han vill henne gott! Erfarenheten av Gud är djupt personlig och kan ta sig många olika uttryck, och samtidigt är det i den kristna gemenskapen som vi tillsammans bäst kan förstå Guds kärlek till oss. Gud är kärlek och vill kommunicera med var och en av oss på ett genomgripande sätt.

Vi är en lekmannarörelse som vill utgöra en enkel, kreativ och tillgänglig gemenskap. Vi skapar en trygg och avslappnad atmosfär där det ges utrymme för en mångfald av människor, gåvor, tankar och idéer. Med den här texten vill vi ge en bild av vilka vi är och vad vi vill vara; vad som styr och vägleder oss i vårt liv som församling. Vi finns till och arbetar för att skapa en miljö av:

 

Tillbedjan den sanna människans naturliga språk

Vår fader, du som är i himlen. 

Låt ditt namn bli helgat. 

Människan skapades av Gud och till Gud; till Guds avbild, till att vara lik honom och återspegla hans karaktär. Det är Bibelns berättelse om människan. Vi finns till för att ära Gud och finner vår högsta livsmening och glädje i att älska, tillbe och lyda honom som är Kärleken, Godheten, Rättvisan och Sanningen personifierad. Någon har formulerat det med orden: ”meningen med livet är att tillbe Gud och glädjas i hans närhet i evighet”. Det huvudsakliga syftet till varför vi finns till är för att Gud älskar! Vi är vanliga människor som drabbats av de omöjliga. Vi har sett och upplevt något av Guds oändliga kärlek, och det har förändrats våra liv. Vi finns till för att älska honom tillbaka; och för att uppenbara och gestalta hans kärlek till alla människor.

Vi värderar:

– Sökandet efter Guds ära och Guds vilja i alla situationer

– Kreativitet och mångfald

– En tillbejdans teologi och språk som har sin utgångspunkt i Guds storhet

 

Mission för en bättre värld

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske,

på jorden så som i himlen.

Mission talar om för oss och andra att vi inte är till bara för oss själva. Gud har intresse för hela världen, alla människor, och därför är det intresset också vårt. Skapelsens och enskilda människors utsatthet är vår angelägenhet. Vi eftersträvar ett språk och en framtoning som blir ett tilltal till vår tid. Trogna evangeliet och vår tradition vill vi gestalta den kristna tron i vår egen och i andra kulturer runt vår jord, på dess egna villkor. Vi vill vara ett lokalt uttryck av Guds Rike och vill betjäna Tollarp med Guds kärlek!

Vi värderar:

– Guds Rikes utbredande över hela jorden

– En osjälvisk livsstil

– Ett sunt bejakande av och ansvar för skapelsen

– Kampen för rättvisa och solidaritet

– Vänskapen med de svaga och utsatta i vår värld

– Tidsenlig och kulturkänslig kommunikation

– Ekumenik, nätverkande och samarbetande för Guds Rikes skull

 

Mognad hållbar andlig utveckling

Ge oss idag vårt dagliga bröd för dagen som kommer.

Den kristna kyrkan måste vara en plats för växt och utveckling, där hela människan finner vila och utmaning – andligt, själsligt och kroppsligt – och där varje person har något viktigt och unikt att bidra med. Genom Andens närvaro i gemenskapen, genom samtal, bön och tillbedjan, och genom Bibelns ord fogas vi samman i kärlek och utmanas att bli mer sanna, hela och mänskliga, och att som kristna förankra tron mitt i livet.

Vi värderar:

– Hela församlingens tillväxt och mognad

– Hela människans tillväxt och mognad

– Varje persons unika bidrag

– Gemenskap och bidrag

– Vägledande undervisning ur Bibeln

– Ifrågasättande och kritiskt tänkande som ett Andens verktyg

– Förbön och Andens gåvor

– Avslappnad karismatik/andlighet. Det övernaturligt övernaturliga.

 

Mat öppen och varm vardag

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Mat är omsorg. Mat är vardag. Mat är gemenskap och samtal. Mat är gästfrihet pch jordnära andlighet. Vi vill arbeta för växande realtioner mellan människor av gemensam och olika bakgrund, etniskt, socialt och åldersmässigt. Vi vill verka för en holistisk andlighet där Gud välkomnas och uppfattas som närvarande såväl i arbetet och hemmet som i gudstjänsten. Vi vill skapa en enkel och avslappnad miljö där varje människa bemöts med respekt och ges friheten att vara sig själv. Vi vill också arbeta för den gemensamma praktiska omsorgen, som sköts lika väl av lekmannen vid köksbordet som av experten på pastorsexpeditionen. Vi vill göra det möjligt för den vanlige Tollarparen att känna sig hemma i vår gemenskap.

Vi värderar:

– Gästfrihet, omsorg och växande relationer

– Integration och mångfald

– Engagemang och delaktighet

– En ohotad och tillbakalutad atmosfär

– Respekten för varje individs integritet och frihet

– Holistisk andlighet som omfamnar hela livet